Đọc truyện Tiên Ngạo

Chương 1: Thanh niên Tắc ThànhVào thời kỳ cận đại, Tu Tiên giới gặp nạn La Hầu. Đó là vào một vạn ba ngàn năm trước, có một vị cường giả nghịch thiên tên là Kiếm Lão Nhân thực lực siêu quần, đánh chết dư nghiệt quần tà thời thượng cổ. khiêu chiến Tiên Nhân và Tu La từ Tiên giới giáng lâm. có thể nói thiên hạ vô địch. Cuối cùng phi thăng Tiên giới, lưu lại sáu đại kiếm phái, sáu đại kiếm phái này hiện tại xưng bá sáu vực trong thiên hạ. đều là cường giả trong một trăm lẻ tám đại phái.
Trong đó Đại đệ tử tập được Kiếm Khí thuật cương mãnh vô cùng, thành lập Liệt Thiên kiếm phái thuộc về chính phái, là một trong bảy đại môn phái chính đạo liên mình, lưu lại kiếm khí “ tu kiếm chí cực, Liệt Thiên thành tiên ” vạn năm truyền thừa, lấy cương mãnh cứng rắn mà xưng bá thiên hạ.
Nhị đệ tử tập được Kiếm Linh thuật biến hóa từ Ngũ Hành mười hai hệ nguyên lực, lưu lại Hồn Nguyên kiếm phái thuộc về chính phái, chính là một trong những môn phái cầm quyển Thiên Đạo. Ngự sử Kiếm Linh, hấp thu lực nguyên tố. Dung nhập Ngũ Hành âm Dương mười hai nguyên lực vào kiếm. Một kiếm chém ra, phạm vi trăm dặm nguyên tố tụ tập. hoặc là hàn băng, hoặc là lửa. hoặc là tử điện. Cảnh giới cao nhất được xưng "Nhất kiếm sơn hà động, thiên địa chuyển thất biến", lấy pháp lực vô cùng mà nổi tiếng thiên hạ.
Tam đệ tử tập được Thiên Nhân Hợp Nhất Ngự Kiếm thuật, lập nên Vạn Kiếm Ma tông, thuộc về Ma tông, một trong những môn phái cầm quyển liên mình Ma Đạo. hóa thiên địa vạn vật thành kiếm của mình. Rừng núi sông ngòi, lá cây khô cây cỏ. mưa gió lôi điện, tất cả làm kiếm cho ta. Cảnh giới tối cao được xưng "Thiên nhân hợp nhất, vạn vật là kiếm." Lấy quỷ dị vô cùng mà tung hoành thiên hạ.
Bội kiếm trong tay Kiếm Lão Nhân biến hóa thành yêu. tập được Luyện Kiếm thuật do Kiếm Lão Nhân sáng chế, truyền xuống Ma Kiếm Yêu tông, thuộc loại Ma tông, một trong những môn phái cầm quyển liên mình Yêu Ma Quỷ Quái. Đặc điểm là lấy bảo kiếm luyện hóa vào trong thân thể của mình, lấy kiếm hóa thân, từ người biến thành kiếm yêu. lại từ kiếm yêu hóa trở lại thân người, được xưng "Người tức là kiếm, kiếm cũng là người", lấy yêu ma dung hợp mà phá diệt thiên hạ.
Sủng vật Đoạt Hồn Hủ cốt Cưu của Kiếm Lão Nhân, vốn là sủng vật của Hiên Viên Hoàng đế từ thời kỳ thượng cổ. sau này trong nạn La Hầu, nó phá mộ trong lăng Hoàng đế mà ra. khiến cho thiên hạ đại loạn. Kiếm Lão Nhân chính là một trong những Mình chủ của Tu Tiên liên mình, tiêu diệt vô số yêu tà. thu Đoạt Hồn Hủ cốt Cưu trông coi cổ mộ làm sủng vật của mình.
Con yêu cưu này hóa thân đã lớn. tập được Cưu Kiếm thuật do Kiếm Lão Nhân sáng chế, lưu lại Hiên Viên kiếm phái, nguyên là tà đạo. Bảy ngàn năm trước. Trang Hưng tổ sư đại nho Vương Âm Dương nhập phái, dần dần biến thành chính phái, cũng là một trong liên mình chính phái. Người trong phái này thích lấy yếu đánh mạnh, lấy ít đánh nhiều, lấy chiến đấu làm quang vinh. Bọn họ có thể tạo thành Kiếm Cưu trận, hoặc là lấy kiếm hóa cưu. được xưng "Đấu hồn cưu. kiếm phong tử", lấy hung mãnh hiếu chiến mà xưng hùng thiên hạ.
Mà Tâm Kiếm Thiền tông lại là Tâm Ma Tàn Ảnh mà Kiếm Lão Nhân lúc phi thăng tiêu diệt tâm ma vượt qua thiên kiếp lưu lại. Sau lại bị trưởng lão Tâm Ma tông phát hiện, tập được Tâm Kiếm thuật, ruồng bỏ Ma môn, sáng chế ra Tâm Kiếm Thiền tông, bị năm phái khác coi là nỗi nhục lớn nhất. Tuy rằng năm đại kiếm phái kia chia ra chính tà. chiến đấu tranh chấp với nhau không ngừng, nhưng chỉ cần đệ tử Tâm Kiếm Thiền tông vừa xuất hiện trên thế gian, lập tức năm phái hợp nhất, chính tà liên thủ toàn bộ tập trung tiêu diệt đệ tử Tâm Kiếm Thiền tông, không chết không thôi.
Tâm Kiếm Thiền tông từ xưa đến nay đều lưu truyền theo hình thức một thầy một trò. bình thường không thấy tung tích của họ. nhưng chỉ cần bọn họ xuất hiện, ắt phái là nhân vật nổi tiếng cao cường, vang danh thiên hạ. Bởi vì trong tay bọn họ có Tâm Ma Tàn ảnh của Kiếm Lão Nhân.
Vật ấy ghi lại kiếm thuật một đời của Kiếm Lão Nhân, chỉ cần được một môn kiếm thuật trong đó là có thể khai tông lập phái, hưng thịnh vạn năm. được cho là một trong mười đại thần công tiên quyết mật điển của Tu Tiên giới. Mỗi lần Tâm Kiếm Thiền tông xuất hiện đều dẫn phát một trường gió tanh mưa máu, ngoại trừ năm đại kiếm phái, còn có vô số cường giả cũng chen chúc tới. cướp đoạt Tâm Ma Tàn Ảnh.
Sau khi Kiếm Lão Nhân phi thăng. Đoạt Hồn Hủ cốt Cưu tự do tự tại, sống ở Miêu Sương địa vực. lấy con người làm thức ăn. mỗi ngày phái ăn mười người. Tuy nhiên nể tình Kiếm Lão Nhân, trong số mười người, nó sẽ tùy cơ lưu lại một người, chừa lại làm thức ăn ngày mai. Nhưng đặc biệt có một người, trong suốt một năm mỗi lần dựa theo phương pháp lựa chọn của Đoạt Hồn Hủ cốt Cưu vẫn không chết. Đoạt Hồn Hũ cốt Cưu hết sức hiếu kỳ, phát hiện ra người này một thân thiên phú thông mình, đã nhìn thấu phương pháp chọn lựa của Đoạt Hồn Hủ cốt Cưu. vì thế thu người này làm đệ tử, truyền thụ Cưu Kiếm thuật.
Sau Đoạt Hồn Hủ cốt Cưu phi thăng, người này tự xưng Cưu Thần Tử. sáng tạo Huyền Nguyên phái, chính là tổ sư đời thứ hai của Hiên Viên kiếm phái, thuộc về tà phái Ma tông. Sau khi truyền thừa vài ngàn năm. môn phái dần dần suy sụp. Trang Hưng tổ sư đại nho Vương Âm Dương nhân duyên xảo hợp nhập phái, trở thành nhất đại tông sư, dần dần thay đổi pháp quyết của môn phái ngày càng trung hưng, mượn tiếng khai phái tổ sư Đoạt Hồn Hủ Cốt Cưu là sủng vật của Hiên Viên Hoàng đế sủng vật mà đổi tên lập phái. Sau đại chiến ngàn năm. tiêu diệt vô số. lấy Hiên Viên làm tên môn phái. Cuối cùng thiên hạ chỉ có một Hiên Viên kiếm phái.
Dưới ảnh hướng của Vương Âm Dương, sau này dần dần Hiên Viên kiếm phái được người xem như môn phái chính đạo. trở thành nòng cốt của liên mình chính phái, từ đó hưng thịnh mãi tới bây giờ.
Hiên Viên kiếm phái lấy Lục Kiếm. Tứ Khí. Tam Quyết. Nhị Thuật nổi tiếng thiên hạ. Bí mật lớn nhất kỳ thật là vô thượng thần khí Hiên Viên kiếm do Hiên Viên Hoàng đế lưu lại giấu trong sơn môn. Đây là sát chiêu cuối cùng, chỉ có vào lúc môn phái nguy cấp mới có thể sử dụng...
Thiếu niên Dư Tắc Thành nhờ vào nỗ lực và may mắn, chen chân vào được thế giới tu tiên, từ đó mở ra câu chuyện mà các bạn sắp sửa xem. Phân chia đẳng cấp trong truyện:
Phàm nhân tu tiên phái trải qua năm thời kỳ, mười lăm cảnh giới. Năm thời kỳ này chính là: Luyện Khí kỳ. Trúc Cơ kỳ. Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ. Hoàn Hư kỳ.
- Mỗi một kỳ lại chia làm ba cảnh giới:
Luyện Khí kỳ chia làm Dẫn Khí. Thai Tức. Tiên Thiên.
Trúc Cơ kỳ chia làm Tố Thể, Dung Hợp. Linh Tịch.
Kim Đan kỳ chia làm Kết Đan. Tâm Động. Long Hổ.
Nguyên anh kỳ chia làm Thành Anh. Xuất Khiếu. Phân Thần.
Hoàn Hư kỳ chia làm Nhập Hư. Độ Kiếp. Đại Thừa.
- Mười lăm Cảnh giới tu tiên này. mỗi cảnh giới lại chia làm ba tầng: sơ cấp. trung cấp. cao cấp. lại thêm trạng thái đỉnh phong cuối mỗi thời kỳ trước khi đột phá. Cho nên mỗi thời kỳ chia làm mười tầng.
Trong thành Lâm Hải ờ Thiên Nam - Cổn Châu - Thang quốc.
Bên trong Hắc Hổ đường, tiếng người ồn ào. đèn đuốc sáng trưng, trong đại sảnh có mấy trăm giang hồ hào khách đang nâng ly cạn chén, mời rượu lẫn nhau. Trong đó vô cùng náo nhiệt, tiếng người vung quyển đấu rượu, la hét ầm trời thanh thế chấn động cả một góc thành.
ở thượng phòng trong nội sảnh cũng có một bàn tiệc, bất quá ở đây không hề ồn ào hỗn loạn như bên ngoài, không nghe lọt tiếng ồn. Trong này bày biện đẹp đẽ sang trọng, những người trong này cũng không uống đến quên cả trời đất như đám giang hồ hào khách bên ngoài. Bọn họ đều là những nhân vật nổi danh lừng lẫy trên chốn giang hồ. phong thái nghiêm trang tề chỉnh. Mà người đang ngồi ghế giữa chính là Đường chủ Hắc Hổ đường. Phá Thiên Hổ Mã Lão Hắc.
Người này dung mạo anh tuấn, đầu báo mắt hổ. râu hùm hàm én. tưởng mạo chẳng khác Trương Phi. không giận mà oai. giọng nói sang sảng, vừa nhìn thấy đã biết là người hào sảng, dễ dàng khiến cho người ta tin tưởng. Nhưng nếu có ai nghĩ như vậy, chính là sai lầm, Thật ra người này lòng dạ hiểm sâu, tính toán tỉ mỉ vô cùng. Lịch lão Đường chủ đời trước của Hắc Hổ đường từng bị thiệt thỏi vì y, cho rằng y là huynh đệ kết nghĩa trượng nghĩa nhất của mình. Kết quả sau khi ông ta chết đi. thê tử mình trở thành của y. gia nghiệp Hắc Hổ đường của mình cùng rơi vào tay y.
Mã Lão Hắc nâng chén rượu lên nói:
- Đa tạ các vị trượng nghĩa tương trợ, chúng ta mới có thể tiêu diệt được Dã Lang bang, kết thúc ân oán hai mươi năm qua, báo thù cho các huynh đệ tử trận.
- Nếu không nhờ ba vị Mã Chấp Pháp. Lưu trưởng lão. Lý trường lão của Tổng môn dẫn dắt Mãnh Hổ thiết ky chạy tới viện trợ, chúng ta đã không thể đánh bại được một trăm lẻ tám kỵ binh của Dã Lang bang.
- Nếu không nhờ bảy vị cao nhân Bạch sư huynh. Mã sư huynh trượng nghĩa ra tay. chúng ta cũng không thể giữ lại Bang chủ Dã Lang bang Ma Thiên Lang. Nếu để cho y chạy ra khỏi Thang quốc, vậy sẽ gây ra hậu hoạn vô cùng, nhất định sẽ có ngày ngóc đâu trở lại.
- Nếu không nhờ Trương tiền bối phá trận pháp phòng ngự môn phái của Dã Lang bang, chúng ta cũng không thể chém tận giết tuyệt, hoàn toàn tiêu diệt bọn chúng.
- Hôm nay, ta đại diện cho ba ngàn đệ tử Hắc Hổ đường cảm tạ các vị, ngày sau nếu như
CÓ việc, cứ gọi một tiếng. Mã Lão Hắc ta muôn thác cùng không đám từ nan!
Dứt lời Mã Lão Hắc uống một hơi cạn chén, mọi người cũng cạn theo, đáp lại:
- Mã Đường chủ khách sáo rồi...
- Huynh đệ trong nhà. nói như vậy hóa ra là người ngoài sao?
Tiệc rượu hôm nay là tiệc mừng công. Hắc Hổ đường dưới sự dẫn dắt của Mã Lão Hắc. nhờ vào Tông môn trong bang ủng hộ. lại thêm mời các cao thủ trong thiên hạ. phát động tập kích bất ngờ. Mất thời gian ba ngày ba đêm quãng một mẻ lưới diệt sạch đối thủ cũ Dã Lang bang, nhổ cỏ tận gốc. Từ nay về sau trong thành Lâm Hải. thậm chí cả miền Nam Thang quốc, thế lực Hắc bang sẽ do Hắc Hổ đường của Mãnh Hổ bang khống chế hoàn toàn.
Khách ngồi trong bàn đều là trưởng lão đo Tổng môn phái tới chi viện, hoặc là giang hồ hiệp khách được mời. ai ai cũng đã dốc rất nhiều sức lực trong trận chiến này. cho nên Mã Lão Hắc mới cố ý mỡ tiệc chiêu đãi bọn họ.
Phó Đường chủ Hắc Hổ đường Thôi Nhân Hùng bên cạnh thấy khách đã tới đông điỊ bèn vung tay lên. thủ hạ lập tức mang ra. mười mấy rương lễ vật cảm tạ. Có rương chứa ngàn lượng vàng ròng, có rương là thần binh bảo đao. có rương là võ công bí tịch, phòng sau còn có vài chục mỹ nữ nhan sắc diễm lệ. bọn họ có thể lựa chọn mang đi tùy thích.
Số khách này nhận lễ vật rất hài lòng, kẻ thích vàng ròng, người thích thần binh bí cấp. kẻ ra phòng sau chọn mỹ nữ.
Lúc này, một tên hầu mang lên một chậu canh to tướng. Thôi Nhân Hùng sợ không khí nhạt nhẽo bèn lớn tiếng hô hào:
- Các vị hãy thưởng thức thử món canh này. đây là canh nhất tuyệt của Hắc Hổ đường ta, ngon không thể tả, hơn nữa còn có tác dụng đại bổ.
Sau đó. mỗi người được mời một chén nhỏ. cứ vậy mà phân phát. Khách đang ngồi nghe Thôi Nhân Hùng tán tụng canh này như vậy. bèn uống thử, sau đó không hẹn mà đồng thanh cất tiếng ngợi khen:
- Ngon, mùi vị rất khá!
Một vị công tử áo trắng ngồi ở ghế trên, đáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, vừa rồi Mã Lão Hắc tạ ơn các sư huynh, vị công tử này được xem là người đứng đầu. Lúc lễ vật vàng ròng thần binh được mang lên. y không thèm liếc mắt lấy một lần chỉ có sau khi uống thử canh này sắc mặt thoáng động, cất giọng lạnh lùng nói:
- Canh này rất khá. là vị trù sư danh tiếng nào nấu vậy?
Thôi Nhân Hùng lập tức cười mơn trớn:
- Bạch Thiếu môn chủ. canh này cũng không phải đo trù sư danh tiếng nấu. mà do một tên trù sư trẻ trong đường chúng ta nấu ra. Nghe nói tên này căn cứ theo bài thuốc cổ truyền mà nghiên cứu ra. mùi vị quả thật thơm ngon Thật ra cũng hơi có vẻ kỳ lạ. canh này chỉ có chính tay hắn nấu ra mới ngon trù sư khác nấu thế nào cũng không bằng được. Trù sư chính của chúng ta ờ đây học hết mấy tháng trời nhưng vẫn không học được, quả thật co chút tà môn.
Thấy Bạch Thiếu môn chủ còn đang nghiền ngẫm mùi vị; Thôi Nhân Hùng lập tức quát bảo thủ hạ:
- Mau. mang Tiểu tử Dư gia tới Đây!
VỊ Bạch Thiếu môn chủ này chính là Thiếu môn chủ của Xích Thủy môn trong Kỳ Liên sơn. Mã Lão Hắc đã tốn không ít tiền của. nhờ cậy rất nhiều mối quan hệ mới có thể mời được y ra tay lần này. Cũng may là mời được y; không ai ngờ rằng Bang chủ Dă Lang bang Ma Thiên Lang vừa đột phá cảnh giới Tiên Thiên gần Đây nếu không có Bạch Thiếu môn chủ ra tay không ai có thẻ giết được Ma Thiên Lang.
Xích Thủy môn này không phải là bang phái nằm trong giới lục lâm hắc đạo như Hắc Hổ đường. Nghe nói Xích Thủy môn là môn phái ngoại vi của bang phái tiên gia. tuy rằng thế lực không vượt ra ngoài Kỳ Liên sơn mạch, nhưng bọn họ vẫn khống chế chặt chẽ Thập Vạn Đại Sơn của Kỳ Liên sơn mạch trong tay. Dù là Hoàng tộc Trần gia của Thang quốc gặp mặt bọn họ cũng phái tỏ ra cung kính.
Đối với vị Môn chủ Xích Thủy môn tương lai này Mà Lão Hắc ra sức nịnh hót. có thể nói rằng muốn gì cho nấy cố gắng xây dựng quan hệ tốt.
Chỉ trong thoáng chốc, một thiếu niên từ ngoài chạy vào. Thiếu niên này khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi, thân hình gầy gò. khuôn mặt anh tuấn có một nụ cười dễ mến. đôi mắt lộ ra tinh quang sáng ngời, khiến cho người ta vừa gặp đã sinh ra hảo cảm.
Thiếu niên này chính là Tiểu tử Dư gia Dư Tắc Thành người nấu món canh vừa rồi. Hắn vừa vào cửa. ánh mắt đà đảo qua khắp một vòng, thông qua vị trí chủ khách mà đoán thân phận của những người này. sau đó thi lễ với mọi người:
- Văn bối Dư Tắc Thành, ra mắt các vị!
Thấy canh này không ngờ là do một thiếu niên nhỏ tuổi như vậy làm ra mọi người không khỏi kinh ngạc, vị Bạch Thiếu môn chủ kia bèn hỏi:
- Phái chăng canh này là do ngươi nấu. ngươi đã học được của ai?
Dư Tắc Thành đáp:
- Là Tiểu tử nấu. Tiểu tử tìm được phương thuốc trong sách cổ. dựa theo phương thuốc đó mà phối chế.
Bạch Thiếu môn chủ đột ngột quát to:
- Ngươi chỉ nói xằng, trong canh này có dược tính của Hành Khí Tán. là bí truyền của phái ta. Ngươi học trộm ở nơi nào. là ai đã truyền thụ cho ngươi, mau nói ra. nếu không đừng trách ta lạt thủ vô tình!
Bạch Thiếu môn chủ vừa thốt ra những lời này. tất cả những người có mặt ở đây đều biến sắc. Đây là chuyện tối kỵ với các môn phái. có thể nói là tội lớn tày trời.
Dư Tắc Thành nghe đối phương nổi giận khiến trách như vậy. không hề tỏ ra kích động, vẫn ung dung đáp:
- Tuyệt đối không, đây là Tiểu tử tìm được trong sách. Nếu như không tin, Thiếu môn chủ có thể hỏi Thôi Đường chủ. lần đầu tiên nấu ra canh này. Đường chủ cùng có mặt tại chỗ.
Thôi Nhân Hùng thấy ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn y, đặc biệt sắc mặt Mã Lão Hắc trở nên hết sức khó coi. vội vàng nói:
- Không có lý nào như vậy, hắn là ngoại tôn của Trương Phúc Sơn từ nhỏ lớn lên trong đường chúng ta. Hắn vốn là thư đồng của con trai Lịch Đường chủ. sau đó làm tạp địch nơi trù phòng, tự mình nghiên cứu ra cách nấu thang này. lúc ấy ta có mặt ngây tại chỗ. không có chuyện học trộm đâu!
Mã Chấp phép do Tổng môn phái tới cùng gật gật đầu:
- Là ngoại tôn của Trương Phúc Sơn ở Khai Sơn phủ ư? Có thể nói là người cũ của Mãnh Hổ bang chúng ta. đáng tiếc là Trương Phúc Sơn đã chết trong tay Ma Thiên Lang. Hài tử này họ Dư. hẳn là con của Thiết Kiếm Thư Sinh Dư Thiên Cao đây... Họa trời vào ba năm trước y đã chết ở Trần quốc. đáng tiếc...
Dứt lời. bộ đáng của y ra vẻ vô cùng tiếc nuối.
Một lão nhân bên cạnh. chính là đại gia về trận pháp do Mà Lão Hắc mời tới, Thiết Xích Tiên Sinh. Người này tài học bao la, nhờ có lão, vừa rồi mới phá được sơn môn đại trận, quăng một mẻ lưới tóm sạch kè thù. Lúc này lão nhìn Dư Tắc Thành, chậm rãi hỏi:
- Ngươi nói là đọc sách mà học được, vậy trong sách ấy viết những gì. nguyên liệu để nấu thang là thứ gì?
Dư Tắc Thành đáp từng chừ một, giọng hắn to rõ vô cùng:
- Tiểu tử ngẫu nhiên phát hiện trong Tuy Viễn du ký. sách này ngàn năm trước do Đại nho Mình Truyền Ngọc viết ra. Nguyên liệu chính của thang là lươn, ba ba, Tổ yến, nhân sâm, gân trâu, móng beo nạm bò. mào gà. vây cá. Phụ liệu là: câu kỳ, dương quỷ sơn sầm. bát giác, mộc kỳ, hoàng sâm. câu liên, đinh hương, đao đậu, tam thất, tam lăng, can khương. can tất... tất cả là ba mươi sáu vị được liệu, ba lần chưng, ba lần cắt mà thành. Nấu xong một nổi canh như vậy cần có một ngày một đêm, mười Hai canh giờ.
Bạn đang đọc truyện tại NetTruyen.com.vn