Đại Đường Nghịch Tử

Đánh giá: (/5)
"Lịch sử sảng văn" cố nhịn một đêm, Lý Khoan trở lại Đại Đường, trở thành Lý Thế Dân con thứ hai Sở Vương Lý Khoan.

Hắn từng là Trường An Thành bốn hại đứng đầu, là Lý Thế Dân trong miệng nghiệt tử.

Hắn là thế gia cái đinh trong mắt, lại vừa là huân quý tốt nhất đồng bạn hợp tác.

Hắn là thương nhân trong mắt Thần Tài, cũng là thợ thủ công trong mắt Chúa Cứu Thế.

Hắn là nông nghiệp phát triển nâng lên dược tề, là khoa học kỹ thuật Người xây nền móng.

Hắn là Phiên Bang Chúc Quốc ác mộng, là Đại Đường Khai Cương Thác Thổ công thần.

.

Lại nhìn Lý Khoan ở "Toàn năng hệ thống" dưới sự trợ giúp, mang theo Đại Đường trăm họ đi về phía chạy gia đình bậc trung sinh hoạt.

// đang ra 1000 chương
( Bên trung thành tích rất tốt )
(Xem thêm)
Truyện Lịch Sử hay